Twój koszyk


Łączna kwota 0,00 +przesyłka
Koszyk

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu 100powodów.pl

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.100powodow.pl (dalej jako: „Serwis”), należącej do Linnova Magdalena Zaremba.

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Linnova Magdalena Zaremba, ul. Harnasiów 28B/2, 71-018 Szczecin, NIP9551248143, REGON 320890701, adres e-mail: kontakt@100powodowp.pl, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu 100powodow.pl Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

  1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

a) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;

b) rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników

c) prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

d) przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;

e) zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;

f) wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

g) statystycznym i archiwizacyjnym;

h) dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.

3.3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są pod adresem: Linnova Magdalena Zaremba, ul. Harnasiów 28B/2, 71-018 Szczecin

5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;

b) żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

c) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

d) żądania usunięcia danych osobowych;

e) żądania wydania kopii danych osobowych;

f) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@100powodow.pl

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH

6.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę;

b) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak firmy pocztowe (InPost), firmy kurierskie (DHL, DPD, FEDEX), operatorzy płatności (Przelewy24) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług.

c) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

d) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

6.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

a) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;

c) pracownikom i współpracownikom.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.

  1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

9.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Ta stona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przegladarce. Czytaj więcej...